Kyocera KE413/KE414 (Phantom) Accessories Kyocera KE413KE414 (Phantom) Battery Kyocera KE413/KE414 (Phantom) Charger Kyocera KE413/KE414 (Phantom) faceplates Kyocera KE413/KE414 (Phantom) Case Kyocera KE413/KE414 (Phantom) Holder

Kyocera KE413/KE414(Phantom) Series Accessories